Jak 2, 1-13A keresztyén hit nem személyválogató1Testvéreim, amikor a dicsõséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. 2Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyûrûs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, 3és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sõt ezt mondjátok neki: „Te ülj ide kényelmesen”, a szegényhez pedig így szóltok: „Te állj oda”, vagy „Ülj le ide a zsámolyomhoz”, 4nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? 5Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim: vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az õt szeretõknek ígért? 6De ti megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, nem õk hurcolnak-e titeket törvény elé? 7Nem õk káromolják-e azt a szép nevet, amelyrõl titeket elneveztek? 8Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az Írás szerint: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!”, helyesen cselekedtek. 9De ha személyválogatók vagytok, bûnt követtek el, és a törvény mint törvényszegõket marasztal el titeket. 10Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezik. 11Mert aki ezt mondta: „Ne paráználkodj!”, ezt is mondta: „Ne ölj!” Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. 12Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. 13Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten.

Eszt 2, 19-23Mordokaj összeesküvést leplez le19Amikor másodszor is gyûjtöttek össze szüzeket, Mordokaj a királyi udvarban volt. 20Eszter nem mondta meg, hogy kik a rokonai, és melyik népbõl való, mert Mordokaj így parancsolta neki. Eszter éppúgy megfogadta Mordokaj szavát, mint amikor még a gyámsága alatt volt.21Egyszer tehát, amikor Mordokaj a királyi udvarban volt, Bigtán és Teres, a király küszöbét õrzõ két udvarnok megharagudott Ahasvérós királyra, és merényletet tervezett ellene. 22Mordokaj azonban megtudta a dolgot, megmondta Eszter királynénak, Eszter pedig elmondta Mordokaj nevében a királynak. 23Kivizsgálták a dolgot, és igaznak találták, ezért mind a kettõt felakasztották. Föl is jegyezték ezt a király jelenlétében az udvari krónikába.

Az eredeti tartalom itt található.